ระบบ Hotel Mobile Management (GetVZA)


เป็น Tool ที่สามารถรันบนอุปกรณ์ mobile เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้ Mobile เรียกใช้ Application เพื่อทำงานการจัดการห้องพัก การปรับสถานะการทำความสะอาด การแจ้งห้องเสีย การปรับสถานะห้องเป็น OOO (Out Of Order) , การ Post รายการ Minibar ต่างๆ เหมือนลักษณะการเลือกสั่งสินค้า Online การ Post ค่าน้ำค่าไฟ ทำให้งานมีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การบริการได้ดีขึ้น


Image

ระบบ Get VZA มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้


มีระบบการจัดการห้องพัก เช่น ปรับสถานะห้องพักเป็น Out Of Order ได้
มีระบบการแจ้งซ่อมห้องพัก
มีระบบการจัดการ Minibar & Other
มีระบบการจัดการปรับสถานะห้องพักในการทำความสะอาด
มีรายงาน OOC เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดูข้อมูลสิถิติแบบ Realtime ของโรงแรมได้
มีระบบการ Precheck In เพื่อให้สามารถไปรับลูกค้าที่สนามบินและสามารถ Precheck In Online ได้